ТВОЯТ ЧАС - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ТВОЯТ ЧАС

Проекти

Наименование на проекта:
Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Номер на проекта: BG05M2OP001-2.004-0004

Срок на изпълнение: 2016-2018 г.

Целева група: Всички държавни и общински училища

Сайт на проекта: tvoyatchas.mon.bg


Финансираща програма:
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изпълнител: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Цели на проекта

Основна цел:
Създаване на условия за повишаване потенциала на ученицитеи на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Специфични цели:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното и напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейността на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците;
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Основни дейности по проекта
Дейност 1: Разработване и изпълнение на училищни програми "Твоят час", включващи: училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците; дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците; дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците; участие в междуучилищни дейности; работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публучни изяви на учениците;

Дейност 2: Създаване на модел за обществен мониторинг с участието на родителите на учениците;


Дейност 3: Информиране и публичност

Дейност 4: Организация и управлвние

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню