Документи - ПГ по ПСТТ - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНА 2021/2021г.

Седмична програма I срок

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022година

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии на учениците от ПГ по ПСТТ след завършено основно образование

Заявления -декларации за попълване може да свалите оттук:

За постигнати образователни резултати;              За подпомагане достъпа до образование;
За подпомагане на ученици с трайни увреждания;        За ученици без родител/и;

За ученици, приети 2018/2019г. и 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г. в специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)

Дати за държавните изпити - част по теория на професията и специалността, 2021-2022г.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
диплома за завършено средно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
диплома за удостоверение за завършен гимназиален етап

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на свидетелство за правоспособност

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ с фабрична номерация-
Свидетелство за професионална квалификация

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022г.

Дневна форма на обучение

   VIII клас        IX клас       X клас         XIклас             XII клас

Задочна форма на обучение -  
VIII   IX    X клас

   

Антикорупционна програма

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню